شما می توانید نسخه خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید یا از ما بخواهید که نسخه های شما را از سایر داروخانه‌ها انتقال دهیم.