دکتر کاظمی به عنوان پزشک مشاور ما در حال حاضر مشاوره های پزشکی مجازی و فعلی را در طی همه گیری در کبک بر عهده دارد. وی همچنین استاد بالینی در دانشگاه شربروک است.

بهزاد کاظمی ، پزشک عمومی

  • استاد بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه شربروک ، کانادا
  • متخصص سالمندان دانشگاه رنه دکارت - دانشکده پزشکی پاریس پنجم ، فرانسه
  • آموزش تخصصی گوارش و طب داخلی در دانشکده پزشکی پیر و ماری کوری ، فرانسه
  • دکترای پزشکی عمومی در ایران

تجربه:

  • پزشک خانواده در کبک- منطقه مونترال ، کلینیک دیامانت
  • پزشک عمومی در بخش پزشکی عمومی بیمارستان آنا لابرگ
  • پزشک خانواده و مدیر خدمات حرفه ای در مرکز CHSLD d'accueil مارسل فرون
  • بنیانگذار و پزشک کلینیک ایرانی در مونترال
  • پزشک عمومی در بیمارستانهای پاریس-فرانسه