می توانید از داروساز خود بخواهید که برای شرایط پزشکی شما دارو تجویز کند و اینکه آیا بیمه قابل استفاده است. در صورت نیاز به نسخه پزشک، داروخانه می‌تواند شما را به پزشک ارجاع دهد.